Disclaimer & Privacy

Disclaimer & Privacy

1. Algemeen

Deze website, onder de naam moestuinweetjes.com, is eigendom van:

Auteur Tom Deseyn en Leverancier De Groenmeester bvba.

Contactgegevens: Koerselsesteenweg 82 – B-3580 Beringen – Telefoonnr. : +32 479 35 98 66

Email : webshop@moestuinweetjes.com

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, alsook de op deze website meegedeelde foto’s, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Tom Deseyn en de Groenmeester bvba of aan derden waarmee Tom Deseyn en de Groenmeester bvba daaromtrent contractuele afspraken heeft.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop of andere exploitatie van deze gegevens, ongeacht de wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Tom Deseyn en de Groenmeester bvba. U verbindt er zich toe u te onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Tom Deseyn en de Groenmeester bvba of deze rechthoudende derden.

De teksten op de websitepagina’s worden echter door Tom Deseyn en de Groenmeester bvba in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding.Niet-commercieel.Gelijk delen.2.0.België licentie.

Onder deze licentie mogen deze teksten worden gekopieerd, bewerkt en verspreid onder de volgende voorwaarden:

·         De gebruiker dient bij de teksten het opschrift moestuinweetjes.eu te gebruiken.

·         De gebruiker mag de teksten niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

·         Indien de gebruiker de teksten bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie worden verspreid.

3. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard en kan niet beschouwd worden als een gespecialiseerd moestuinadvies. Tom Deseyn en de Groenmeester bvba leveren redelijke inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Tom Deseyn en de Groenmeester bvba zijn niet verplicht de informatie up to date te houden. Tom Deseyn en de Groenmeester bvba kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die u via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

Tom Deseyn en de Groenmeester bvba kunnen geen garanties geven voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

Tom Deseyn en de Groenmeester bvba kunnen in geen geval, tegenover wie dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade te wijten aan het gebruik van deze site of van op deze site ter beschikking gestelde informatie, dan wel van een andere site waarnaar deze site zou linken. In geen geval zijn Tom Deseyn en de Groenmeester bvba aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de gebruiker.

4. Links

De website kan hyperlinks bevatten naar website of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Tom Deseyn en de Groenmeester bvba verklaren uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze sites.

5. Privacybeleid

Tom Deseyn en de Groenmeester bvba hechten belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Deze informatie zal enkel worden gebruikt om u een betere dienstverlening te garanderen. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 8 december 1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Tom Deseyn, email : tom@moestuinweetjes.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Tom Deseyn en de Groenmeester bvba kunnen anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor gebruikers.

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere website na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgische recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtscolleges te Limburg bevoegd.

7. Leverancier De groenmeester bvba en erkenningsnummer standaardzaad49135 

toegekend door de Vlaamse overheid Departement LANDBOUW EN VISSERIJ

Vlaamse overheid Departement LANDBOUW EN VISSERIJ

  • Afdeling Voorlichting
  • Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant
  • Dienst Kwaliteit Plant VAC

Diestsepoort 6 bus 101 – 3000 Leuven

8.Leverancier De groenmeester bvba met biocertificatie BE-BIO-01 en controle door Certisys.eu
certisys biocertificaat

 

Terug naar boven